هدف اصلی یک رمان چیست؟

هدف اصلی یک رمان یک رمان زندگی شخصی نویسنده و خاطره انگیزترین تجربیات او را توصیف می کند.

رمان یک نوشته غیر داستانی است که حاوی داده ها و حقایق است. رمان یک روایت داستانی است که درک عمیق تری از طبیعت انسان ارائه می دهد.

http://www.codetools.ir/backlink.html

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.