جملات زیبا از کتاب های مشهور

جملات زیبا کتاب‌

“نکته ای که در مورد زمین خوردن وجود دارد این است که شما هیچ کنترلی بر پایین رفتن خود ندارید.”

--

--

http://www.codetools.ir/backlink.html

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store