تفاوت کتاب و رمان در چیست؟

تفاوت کتاب و رمان در چیست؟

کتاب به حساب منتشر شده حاوی اطلاعات خاص مربوط به موضوع ، چاپ شده بر روی مجموعه ای از صفحات که بین شومیز کنار هم قرار گرفته اند ، اشاره دارد.

برعکس ، یک رمان یک اثر تخیلی است که به خوبی نوشته شده است و به منظور جذابیت و سرگرمی خوانندگان با یک داستان نوشته شده است.

http://www.codetools.ir/backlink.html

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.