تاریخ امروز ایران

چهارشنبه 6 مرداد 1400

تاریخ امروز ایران: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ امروز میلادی
تاریخ امروز میلادی: 2021 07 28
ساعت ایران الان دقیقا چند است؟
ساعت اکنون به وقت تهران: 08:10
امروز چندمه؟
امروز ۰۶مه
امروز چند شنبست؟
امروز چهارشنبه‌ست
جزئیات تاریخ امروز
کد نمایش تاریخ برای وبلاگ و سایت
۱۴مین هفته‌ی سال 1400
نمایش تاریخ امروز در سایت و وبلاگ

مناسبت های ماه اَمرداد
۴ اَمرداد ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
۶ اَمرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
۷ اَمرداد مرداد روز،جشن مردادگان
۷ اَمرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
۸ اَمرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
۹ اَمرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
۱۰ اَمرداد جشن چله تابستان
۱۰ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
۱۴ اَمرداد صدور فرمان مشروطیت
۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
۲۲ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
۲۶ اَمرداد سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
۲۷ اَمرداد تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
۲۸ اَمرداد عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
۲۸ اَمرداد سالروز وقایع 28 مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق
۲۸ اَمرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
۲۸ اَمرداد روز جهانی عکاسی [ 19 August ]
۳۰ اَمرداد شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]

تاریخ امروز چندم است

--

http://www.codetools.ir/backlink.html

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store